Rekrutacja 2017

24 kwietnia rusza rekrutacja do przedszkoli

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl

 

http://www.wroclaw.pl/edukacja

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

 

Podstawa prawna

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2017/2018, odbywa się na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Uchwały Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1549)

 

UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2017 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia 

 

I.   Wypełnienie wniosku

 

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu:

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
 • wydrukować wniosek, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru

 

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i internetu:

 • pobrać wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej
 • wypełnić ręcznie, zaznaczyć spełniane kryteria, podpisać wniosek
 • złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej pierwszego wyboru

 

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie, w terminie
wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym z tym, że: 

 • data i godzina wypełnienia wniosku w systemie informatycznym, wydrukowania wniosku
 • data i godzina wydrukowania wniosku
 • data i godzina złożenia wniosku w placówce – data i godzina zatwierdzenia wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 

II.   Wybór przedszkoli dla dzieci 3 letnich (ur. w 2014 r.) i 4 letnich (ur. w 2013 r.)

 

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2017/2018)
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
  • zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia
  • dostarczono do przedszkola I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
  • sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce I-go wyboru

 

III.   Wybór oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 5 letnich (ur. w 2012 r.) i 6 letnich (ur. w 2011 r.)

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2017/2018)
 • szkoła może wydać rodzicowi druk woli kontynuacji w przypadku gdy w roku szkolnym 2017/2018 w placówce będzie funkcjonował oddział przedszkolny
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
 • rodzic/prawny opiekun może wybrać oddziały przedszkolne w trzech szkołach podstawowych
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
  • zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia
  • dostarczono do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
  • sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w szkole podstawowej I-go wyboru

 

 

UWAGA: 

 • rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej placówce, działająca na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)
 • w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone
 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 roku
 • w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji
 • przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, a organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych w procesie rekrutacji

 

IV.   Złożenie, przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, ewentualnej rezygnacji z miejsca w placówce, do którego zakwalifikowało się dziecko. 

 

 • po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic/prawny opiekun składa ewentualną rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w formie pisemnego oświadczenia

 

UWAGA: procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z zapisem art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

 

V.   Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (pok.439):

 • wniosek
 • 1 egzemplarz (oryginał) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

UWAGA: rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

 

Przedszkola integracyjne:

 • Przedszkole Integracyjne nr 12 ul. Zgodna 10-14
 • Przedszkole Integracyjne nr 68 ul. Jana Długosza 29
 • Przedszkole Integracyjne nr 89 ul. Oporowska 1
 • Przedszkole Integracyjne nr 93 ul. Grochowa 15
 • Przedszkole Integracyjne nr 125 ul. Ścinawska 10

 

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

 • Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 ul. Suwalska 5
 • Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 ul. Gałczyńskiego 8
 • Przedszkole nr 35 ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 20a
 • Przedszkole nr 97 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
 • Przedszkole nr 109 ul. Nowowiejska 80a

 

Integracyjne odziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska 105
 • Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiego 14
 • Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Grochowa 36-38
 • Szkoła Podstawowa nr 58 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
 • Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28

 

VI.   Kryteria

 

L.p. Kryteria ustawowe Wartość  punktowa 
Dziecko zamieszkujące na terenie gminy
1. Wielodzietność rodziny kandydata2 200
2. Niepełnosprawność kandydata4 200
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata4 200
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata4 200
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata4 200
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3 200
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą5 200
Kryteria 
1. Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 50
2. Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 40
3. Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu). 30
4. Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego).

Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.

10
5. Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej położony najbliżej miejsca zamieszkania dziecka.

Z wybranych placówek można wskazać tylko jedną placówkę.

5
6. Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta. 4

 

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

 1. Zamieszkanie1 to:

a)  zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b)  zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2017 r.,

c)  zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

 

 1. Wielodzietność rodziny kandydata2oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 2. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:

 

 1. Kryterium nr 1oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe)
 2. Kryteria nr 2, 3, 4, 5orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność4, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)
 3. Kryterium nr 6prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe)
 4. Kryterium nr 7dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą5 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575,1583 i 1860), (art. 150 ust. 2 pkt  1d ustawy Prawo oświatowe)

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 

 1. Kryteria nr 1,2
  a)  zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  b)  w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
  c)  zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,
  d)  zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 2. Kryterium nr 3oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)
 3. Kryterium nr 4oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły; oświadczenie o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały
 4. Kryterium nr 6zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący określony rodzaj opieki.

 

UWAGA:

Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

 „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe)

 

Druki oświadczeń dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl – druki

 

VII.   Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego
Terminy Zadania
do 1.06.2017 r. Złożyć wniosek w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 (pok. 439) – (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej)
24.04. – 4.05.2017 r.

24.04.2017 r. od godz. 8.00

4.05.2017 r. do godz.14.00

Wypełnić  wniosek w systemie lub ręcznie, wybrać maksymalnie 3 przedszkola/oddziały przedszkolne  w szkołach podstawowych, wydrukować wniosek
24.04. – 4.05.2017 r.

w godz. 8.00-15.00 Przedszkola

w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru wydrukowany lub wypełniony ręcznie wniosek wraz  z wymaganymi dokumentami
1.06.2017 r.

od godz. 10.00

Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka

(Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

1 – 5.06.2017 r. w godz. 8.00–15.00 Przedszkola w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej ewentualną

rezygnację z miejsca w placówce do której zakwalifikowało się dziecko

9.06.2017 r.

od godz. 12.00

Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych,  które dysponują wolnymi miejscami odbywa się bez narzędzi elektronicznych  Dotyczy dzieci, które:

–         nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w rekrutacji elektronicznej;

–         nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;

 

Terminy Zadania
5 – 6.07.2017 r. w godz. 8.00–15.00 Przedszkola w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które po rekrutacji elektronicznej dysponują wolnymi miejscami
21.07.2017 r. Sprawdzić wyniki kwalifikacji

(lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

24 – 25.07.2017 r.

w godz. 8.00–15.00 Przedszkola w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej ewentualną

rezygnację z miejsca w placówce do której zakwalifikowało się dziecko

27.07.2017 r. Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do której dziecko zostało przyjęte.

(Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

31.08.2017 r. Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej w podziale na grupy

 

 

VIII.   Rekrutacja do nowo tworzonych przedszkoli

 

Do nowo tworzonych przedszkoli rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna
w placówce wskazanej przez organ prowadzący tj.

 

1/ Przedszkole nr 20 ul. Karpnicka 2  –  Przedszkole nr 10 przy ul. Starogajowej 100

2/ Przedszkole nr 23 ul. Zwycięska 8a  –  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 przy ul. Gałczyńskiego 8 

3/ Przedszkole nr 32 ul. Kłodzka 40  –  Przedszkole nr 49 przy ul. Borowskiej 181-187

 

 

IX.   Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 22 i 32

 

1/ rekrutację do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 22 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 20 przy ul. Karpnickiej 2  prowadzi komisja rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Stabłowickiej 143

2/ rekrutację do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 32 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 21 przy ul. Kłodzkiej 40  prowadzi komisja rekrutacyjna powołana w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej 62