Statut_old

STATUT PRZEDSZKOLA NR 107 SŁONECZKO

Priorytetem naszego przedszkola jest edukacja zdrowotna oraz regionalna dzieci.

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego i rozwoju intelektualnego.

W naszych działaniach zmierzmy do tego, aby dzieci dbały o zdrowie swoje i innych, a nasze działania zmierzają do tego, aby istnieć w środowisku jako PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE. Poczucie tożsamości z własnym regionem jest bardzo ważnym elementem wychowania, dlatego też placówka stwarza warunki do wzrastania dziecka w poczuciu przynależności do własnej rodziny, miasta i regionu dolnośląskiego.

Pragniemy dążyć do tego, aby całe otoczenie przedszkola sprzyjało zachowaniom prozdrowotnym i proregionalnym.

W ramach promocji zdrowia od 2004 roku realizujemy Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej.

Nasza placówka wyróżnia się współpracą z nowo przyjętymi dziećmi  i ich rodzicami w ramach realizacji Projektu Spotkań Adaptacyjnych.

Cechą charakterystyczna są działania ekologiczne realizowane w oparciu o program ,,Z ekologią na ty”.

Wprowadzenie programu spowodowało dużą aktywność rodziców włączających się do działań ekologicznych (zbieranie surowców wtórnych, sadzenie drzewek, udział w konkursach tematycznych).

Przedszkole zapewnia pełny rozwój każdego dziecka w ramach realizowanego programu ,,Praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych”.

MISJA PRZEDSZKOLA

 • PRZEDSZKOLE WSPIERA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECKA W RELACJACH ZE ŚRODOWISKIEM SPOŁECZNYM I PRZYRODNICZYM, UMOŻLIWIAJĄC MU ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ ZGODNIE Z JEGO POTENCJAŁEM ROZWOJOWYM.

 • PRZEDSZKOLE PRZYGOTOWUJE DZIECI DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH: ROLI CZŁONKA GRUPY RÓWIEŚNICZEJ, RODZINY, UCZNIA I CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

 • RODZICE SĄ WSPÓŁAUTORAMI I PEŁNYMI CZŁONKAMI ŻYCIA PRZEDSZKOLNEGO.

 • NAD ROZWOJEM DZIECI CZUWA WYKWALIFIKOWANA, KOMPETENTNA, ZAANGAŻOWANA I ODPOWIEDZIALNA KADRA PEDAGOGICZNA, STOSUJĄCA NOWOCZESNE METODY PRACY.

 • PRZEDSZKOLE UMOŻLIWIA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH WSZYSTKIM DZIECIOM ORAZ UWZGLĘDNIA W SWOICH DZIAŁANIACH POTRZEBY ŚRODOWISKA.

 • KAŻDE DZIECKO MA MOŻLIWOŚĆ OSIĄGNIĘCIA SUKCESU NA MIARĘ WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI.

 • SPRAWIAMY ŻE PRZEDSZKOLAKI CZUJĄ SIĘ KOCHANE, AKCEPTOWANE I SZCZĘŚLIWE.

 • NASZĄ SPECYFIKACJĄ JEST EDUKACJA REGIONALNA I KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH.

WIZJA

 • DBAMY O ZDROWIE NASZYCH DZIECI I SZANUJEMY ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.

 • RESPEKTUJEMY W NASZYM PRZEDSZKOLU AKCEPTOWANY PRZEZ RODZICÓW SYSTEM WARTOŚCI.

 • STWARZAMY DZIECKU MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ZGODNIE Z JEGO WRODZONYM POTENCJAŁEM I ZAINTERESOWANIAMI.

 • JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM GDZIE KAŻDE DZIECKO ROZUMIE ZNACZENIE ZDROWIA DLA ROZWOJU CZŁOWIEKA I NIE JEST OBOJĘTNE NA PIĘKNO OTACZAJĄCEGO NAS ŚWIATA.

 • ROZWIJAMY POSTAWY PATRIOTYCZNE DZIECKA POPRZEZ WZMACNIANIE PRZYNALEŻNOŚCI REGIONALNEJ I KULTYWOWANIE TRADYCJI.

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA JEST

 • DOJRZAŁY EMOCJONALNIE , AKTYWNY, SPRAWNY, PRACOWITY;

 • KULTURALNY, KOLEŻEŃSKI, NIE ZACHOWUJE SIĘ AGRESYWNIE, JEST USPOŁECZNIONY;

 • ROZWIĄZUJE NA SWOJA MIARĘ, RÓŻNORODNE PROBLEMY W SWOIM I CUDZYM DZIAŁANIU;

 • RADOSNY, OTWARTY NA INNYCH;

 • PROPAGATOREM ZDROWEGO STYLU ŻYCIA W RODZINIE;

 • SZANUJE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, ŻYJE W PRZYJAŹNI Z PRZYRODĄ;

 • KOCHA SWOJĄ RODZINĘ, MAŁĄ OJCZYZNĘ, SWÓJ KRAJ;

 • JEST TWÓRCZY I WRAŻLIWY NA PIĘKNO;

 • MA POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, WIERZY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI;

 • SWOBODNIE WYPOWIADA SIĘ NA RÓŻNE TEMATY, DBA O WŁASNY ROZWÓJ;

PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 08.03.1990 r. samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami.

– Ustawa z dnia 07.09.1991 r o systemie oświaty/ tekst jednolity Dz. U. Z 2004r. Nr256 poz. 2572 ze zmianami.

– Konwencja Praw Dziecka /Dz.U.z 1991r Nr 120 poz 526 ze zmianami.

– Uchwała Nr XII/4662/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21.10.1999 r. w sprawie określania form organizacyjnych samorządowych przedszkoli – z późniejszymi zmianami.

– Rozporządzenia MEN z dnia 21.05.2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola, oraz publicznych szkół/ Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami.

– Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół/ Dz. U. Z 2009 r. Nr 4, poz. 17 z późniejszymi zmianami.

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Przedszkole Nr 107 Słoneczko ma swoja siedzibę przy ul. Stysia 71 we Wrocławiu.

 2. Dla celów statystycznych i identyfikacyjnych Przedszkole posiada NIP i REGON.

 3. Na wniosek Rady Pedagogicznej przedszkola nadano imię ,, Słoneczko”. Nazwę nadał organ prowadzący.

§ 2

Organem prowadzącym jest Gmina Wrocław.

§ 3

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

§ 4

Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 5

Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem Gminy za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

§ 6

W pieczątkach, emblematach i oznakowaniach jest używana nazwa:

Przedszkole nr 107 ,, Słoneczko”.

ul W. Stysia 71

53-529 Wrocław ,

tel 071 79 40 717

REGON 930113046;

NIP 889-23-14-549

II   INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 7

 1. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,05 godzin i jest bezpośrednio zależny od potrzeb środowiska.

 2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 3. Termin przerwy w pracy przedszkola w miesiącu lipcu i sierpniu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Rada Pedagogiczną w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 4. W miesiącu wakacyjnym w trakcie którego przedszkole prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną mogą być przyjmowane dzieci z innych placówek korzystających w tym czasie z przerwy wakacyjnej.

 5. W czasie przerwy wakacyjnej rodzic może skorzystać z usług przedszkola dyżurującego pod warunkiem wpisania dziecka na listę w przedszkolu do którego uczęszcza do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego.

 6. W przedszkolu funkcjonują tylko grupy całodzienne, powyżej 5 godzin.

 7. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb Zakładu Kształcenia Nauczycieli lub innych instytucji.

 8. W przedszkolu na prośbę rodziców zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci mogą być organizowanie zajęcia dodatkowe

 9. Zajęcia mogą się odbywać tylko i wyłącznie po zadeklarowanym w umowie o „Świadczeniu usług” czasie pobytu dziecka w przedszkolu

 10. Pełną odpowiedzialność za dzieci w czasie zajęć dodatkowych organizowanych poza czasem pobytu dziecka w przedszkolu ponosi osoba prowadząca zajęcia

 11. Wysokość opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto określa Uchwała Rady Miejskiej. Opłatę miesięczną wnoszą rodzice ( opiekunowie) dziecka za każdy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu. powyżej 5 godzin dziennie w przypadku dzieci 3i4 letnich oraz powyżej 8 godzin dziennie w przypadku dzieci 5 i 6 letnich.

 12. Opłata za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza bezpłatnym czasem wynosi 1zł

 13. Personel może korzystać z wyżywienia na terenie placówki zgodnie z odrębną kalkulacją stawki.

 14. W przedszkolu korzysta się z trzech posiłków.

 15. Koszt wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów. Opłatę za usługi świadczone przez przedszkole wnoszą rodzice z góry do 15-go każdego miesiąca.

 16. Rodzice wnoszą opłatę z tytułu usług świadczonych przez przedszkole na wskazany rachunek bankowy.

 17. Zwalnia się z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie rodziców posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia.

 18. Zwolnienia w opłacie za usługi przedszkola dokonuje dyrektor na pisemny, udokumentowany wniosek rodzica ( prawnego opiekuna) w zakresie zgodnym z uchwałą, Rady Miejskiej Wrocławia.

 19. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata miesięczna o której mowa w pkt.9 ulega zmniejszeniu odpowiednio do czasu trwania nieobecności.

III   CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 8

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Celem przedszkola jest:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

 2. Budowanie systemu wartości w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe.

 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

 4. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi dorosłymi.

 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych.

 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodzin, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 9

Placówka realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i za ich zgodą, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, a w szczególności po przez:

 1. Współdziałanie z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

 2. Zapewnienie dziecku w wieku 5 lat odbywanie rocznego obowiązkowe przygotowania przedszkolnego.

 3. Współpracy z rodzicami dzieci podlegającymi obowiązkowi, o którym mowa w pkt.2, do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut, a jako czas trwania zajęć programowych i zajęć dodatkowych przyjmuje się:

a) 3-4 latki – ok. 15 minut

b)5-6- latki – ok. 30 minut

 1. Przedszkole organizuje działalność innowacyjną w oparciu o programy własne i działania wzmacniające dzieci.

 2. Dla zapewnienia skuteczności oddziaływań wychowawczych, w miarę możliwości ten sam nauczyciel prowadzi oddział przez cały okres pobytu dzieci w placówce.

 3. Nauczyciel stara się upowszechnić wiedzę ekologiczną wśród dzieci, oraz kształtować właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

 4. W pracy wychowawczo dydaktycznej nauczyciel zapewnia podtrzymywanie kultury, tradycji regionalnej, oraz narodowej.

IV   BEZPIECZEŃSTWO WYCHOWANKÓW

§ 10

 1. W placówce wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę ze strony pracowników pedagogicznych. Opiekę wspomagają pracownicy obsługi i administracji.

 2. Nie dopuszcza się do pozostawienia dzieci bez opieki nauczyciela w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych oraz na terenie ogrodu przedszkolnego.

 3. Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców (opiekunów) pod opiekę nauczyciela.

 4. W swoim zakresie czynności, każdy pracownik przedszkola posiada szczegółowe zapisy dotyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci oraz bezpieczeństwo na stanowiska pracy.

 5. Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza salę pobytu dzieci, teren zabaw, ogród przedszkolny pod względem bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia powiadamia dyrektora oraz zabezpiecza zagrożony teren przed wstępem dzieci.

 6. W przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe przez nauczycieli (instruktorów) z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi i przeszkolonymi pod względem bhp i ppż.

 7. Pracownicy administracyjno – obsługowi są odpowiedzialni za prawidłową realizację procedur HACCP pod względem bezpiecznego funkcjonowania placówki w zakresie zaopatrzenia i przygotowania posiłków, oraz higienicznych bezpiecznych warunków pobytu.

 8. Sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych.

 9. W placówce obowiązuje książka kontroli sprzętów i urządzeń za który odpowiedzialny jest pracownik służb bhp i konserwator.

 10. Dyrektor jest odpowiedzialny za przeglądy techniczne sprzętów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppż.

 11. Przed wyjściem z dziećmi poza teren( wycieczki, dłuższe spacery) fakt ten należy zgłosić dyrektorowi przedszkola i zapewnić opiekę jednej osoby dorosłej dla grupy liczącej 10 dzieci. Wyjścia należy wpisać do „Księgi wyjść”. Uzyskać zgodę rodziców na piśmie, określić cel wycieczki, wyjścia.

 12. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział jednemu lub dwóm nauczycielom, jeśli czas zajęć w oddziale jest dłuższy niż 5 godzin dziennie.

 13. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców( opiekunów) zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo. Odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby niż rodzice (opiekunowie),może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców (opiekunów), złożonego osobiście w placówce, podpisanego przez rodzica (opiekuna) w obecności dyrektora przedszkola lub osoby odpowiedzialnej za dzieci danej grupy. Osoba upoważniona powinna być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 14. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, personel przedszkola zatrzymuje dziecko w przedszkolu i powiadamia o tym rodziców(opiekunów)- drugiego rodzica (opiekuna). W sytuacjach konfliktowych, spowodowanych powyższym podejrzeniem lub stwierdzeniem zawiadamia Policję . Dziecko nie może być powierzone opiece osoby, co do której istnieje wątpliwość, czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

V   ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE:

§ 11

 1. Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor Przedszkola,

  2. Wicedyrektor Przedszkola

  3. Rada Pedagogiczna,

  4. Rada rodziców

 1. Dyrektor przedszkola realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, współdziała z Radą Rodziców, Dolnośląskim Kuratorium Oświaty oraz organem prowadzącym przedszkole. Organ prowadzący przedszkole powierza stanowisko dyrektora.

 2. Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki: określone w ustawie o systemie oświaty i zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

 3. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, opiniującą i wspierającą działalność statutową przedszkola zgodnie z regulaminem Rady Rodziców.

 4. W przedszkolu może być utworzona zgodnie z Ustawą o systemie oświaty Rada Przedszkola, w skład której wchodzą w równej liczbie nauczyciele i rodzice. Rada powinna liczyć co najmniej sześć osób. Kadencja trwa trzy lata. Rada Przedszkola uchwala regulamin swojej działalności.

 5. Zebrania Rady Przedszkola są protokołowane w posiedzeniach Rady Przedszkola może brać udział z głosem doradczym dyrektor placówki./art. 51 pkt. 6 Ust o systemie oświaty/

 6. Rodzice przez swoja, reprezentację tj. Radę Rodziców maja możliwość wpływania na dobór nauczyciela pracującego w danym oddziale. Po rozpatrzeniu wniosku w tej sprawie decyzję podejmuje dyrektor.

§ 12

 1. W przedszkolu może być powołany wicedyrektor.

 2. Wicedyrektor przedszkola działa w ramach udzielonego przez dyrektora pełnomocnictwa i ponosi przed nim odpowiedzialność zgodnie z zakresem czynności.

§ 13

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą

 2. Współdziałanie organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.

 3. W celu zapewnienia realizacji statutowych zadań przedszkola, rodzice i nauczyciele współdziałają w zakresie:

 • realizacji planu pracy przedszkola;
 • organizacji i współuczestnictwa w prowadzeniu zajęć wychowawczo-dydaktycznych;
 • ustalenia kierunków oddziaływania psychologiczno – pedagogicznego na rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka.

§ 14

Rodzice mają prawo do:

 1. Przekazywania dyrektorowi opinii, wniosków dotyczących pracy przedszkola (organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, organowi prowadzącemu).

 2. Uczestniczenia w zajęciach i zebraniach dotyczących wymiany informacji, uzgodnienia dalszych kierunków pracy w danej grupie.

 3. Uzyskiwania rzetelnej informacji o swoim dziecku, opartej na obiektywnej i wszechstronnej obserwacji pedagogicznej.

§ 15

Spory między organami przedszkola rozwiązywane są poprzez:

 1. negocjacje rodzica z nauczycielem prowadzi dyrektor

 2. negocjacje rodzica z dyrektorem prowadzi organ sprawujący nadzór pedagogiczny i prowadzący.

VI   ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 16

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę oddziałów, liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, termin przerwy wakacyjnej.

 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

 4. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np.: według potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 5. Dopuszcza się grupy mieszane 3-4 latki, 4-5 latki, 5-6 latki.

 6. Liczba dzieci w oddziale powinna wynosić nie mniej niż 15 i nie może przekroczyć 25.

 7. Decyzję o przyjęciu do przedszkola dzieci niepełnosprawnych i utworzenie oddziału integracyjnego podejmuje Dyrektor przedszkola.

 8. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

 9. Kwalifikując dziecko niepełnosprawne do grupy należy uwzględnić: przygotowanie metodyczne nauczycieli, orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, stan zdrowia dziecka, liczebność dzieci w oddziale, warunki bazowe placówki, akceptację organu nadzoru pedagogicznego, zgodę organu prowadzącego na zatrudnienie osoby do opieki.

 10. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie w czasie codziennej pracy przedszkola przy czym:

 • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę(w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela

 • co najmniej 1/5 czasu( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze itd.)

 • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

 • pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 1. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 2. W zależności od organizacji i potrzeb przewiduje się następujące stanowiska: Dyrektor, wicedyrektor(funkcja społeczna), nauczyciel, intendent, pomoc nauczyciela, woźna, kucharka, pomoc kuchenna, ogrodnik, konserwator, dozorca.

 3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: sale zabaw wydzielone dla każdego oddziału, zaplecze magazynowo kuchenne, szatnię, ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem ogrodowym

 4. Przedszkole świadczy bezpłatne usługi w zakresie nauczania, wychowania i opieki dla dzieci trzy i czteroletnich w zakresie 5 godzin dziennie od godziny 7.00 do 12.00

 5. Bezpłatne usługi w zakresie nauczania, wychowania i opieki dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego realizowane są w wymiarze 8 godzin dziennie od godziny 7.00 do godziny 15.00

VII   REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

§ 17

Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności przy użyciu systemu elektronicznego.

§ 18

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. (w przypadku, gdy w przedszkolu funkcjonują grupy dzieci 6-cio letnich)

 2. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, w trakcie roku szkolnego, w przypadku gdy:

  1. zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat,

  2. placówka dysponuje wolnymi miejscami,

  3. do przedszkola uczęszcza rodzeństwo.

§ 19

 1. Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

 2. Dziecko może kontynuować pobyt w przedszkolu w przypadku gdy rodzice dziecka złożyli w te Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny 7 dni przed dniem rozpoczęcia rekrutacji

 3. W przypadku nie złożenia przez rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie, Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, nie zostanie podpisana pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem Umowa o świadczeniu usług na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procesu rekrutacji.

 4. Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji.

 5. Dzieci w wieku 6 lat realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przypadku gdy:

 • w przedszkolu prowadzony jest oddział sześciolatków

 • rodzice dziecka złożyli Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny,

 • w trakcie roku szkolnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w grupie dzieci sześcioletnich.

§ 20

 1. Zasady oraz terminy postępowania rekrutacyjnego ustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Wrocławia.
 2. Terminy oraz kryteria są podane do publicznej wiadomości przez dyrektora przedszkola przy pomocy stosownego zarządzenia.

VIII   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 21

 1. W przedszkolu zatrudniani są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

 2. Nauczyciele przedszkola prowadzą prace dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawa programowa i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

 • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań

 • Prowadzenie obserwacji mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

 • Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).

 • Stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowani.

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp..

 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp..

 • Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 • Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.

 • Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

 • Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomość zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

 • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

 • Nauczyciel ma prawo w swojej pracy korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji.

 • Nieobecność nauczyciela na zmianie w danym dniu, zobowiązuje do ustalenia zastępstwa innego nauczyciela.

 • W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie zastępstwa, lub gdy liczba dzieci w grupie w danym dniu jest mniejsza niż 15 dopuszcza się możliwość dzielenia grupy z innymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i opieki pedagogicznej.

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi

 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników administracyjno ­obsługowych określają odrębne przepisy.

 3. Liczbę pracowników ustala dyrektor przedszkola w oparciu o wytyczne do arkusza organizacji pracy na dany rok szkolny.

 4. Etatyzacja w przedszkolu jest zatwierdzona przez organ prowadzący placówkę w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.

 5. Dyrektor przedszkola ustala Dla poszczególnych pracowników ich zakresy czynności. Zakresy obowiązków wynikają z przepisów prawa w szczególności Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela i niniejszego Statutu. Zakresy obowiązków stanowią integralna cześć umowy o prace i znajdują się w aktach osobowych pracownika

§ 22

Nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola.

§ 23

 1. Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 2. Nauczyciel przestrzega Konwencji Praw Dziecka, wykonuje czynności zgodnie z Kartą Nauczyciela, Ustawą o Systemie Oświaty oraz Kodeksem pracy

§ 24

Do zadań dyrektora należy:

 1. Kierowanie jednoosobowo Przedszkolem i reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Podejmowanie decyzji samodzielnie wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty a także udzielonego mu przez Prezydenta Wrocławia pełnomocnictwa.

 3. Powołanie komisji rekrutacyjnej;

 4. Wyznaczenie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

 5. Podanie do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji do przedszkola, trybu postępowania rekrutacyjnego, wykazu wymaganych dokumentów oraz terminu rekrutacji;

 6. Rozpatrywanie odwołań rodziców/opiekunów prawnych od postanowień komisji rekrutacyjnej;

 7. Poinformowanie w formie pisemnej wójta/ burmistrz/ prezydenta miasta, właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola o nieprzyjęciu go do placówki, w sytuacji, gdy kandydat podlega obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu;

 1. Informowanie dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
  o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz
  o zmianach w tym zakresie.

§ 25

 1. W Przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

 2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor Przedszkola, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organu prowadzącego.

 3. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor w zakresie, do jakiego został upoważniony.

 4. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji między nim a dyrektorem.

 5. W przypadku nieobecności dyrektora reprezentuje placówkę na zewnątrz.

§ 26

Do obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych należy:

 1. Wykazywanie troski w tworzeniu warunków zapewniających dzieciom pełne bezpieczeństwo.

 2. Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków służbowych wynikających z zadań określonych przez dyrektora w zakresie obowiązków i regulaminie pracy.

 3. Tworzenie atmosfery życzliwości wobec każdego dziecka, ich rodziców i współpracowników.

 4. Szczegółowe zakresy czynności dla pracowników przedszkola ustala dyrektor placówki.

IX   WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 27

 1. Wychowankami przedszkola są dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają 3 lata, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat.
 2. Dyrektor Przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. kiedy są­ wolne miejsca w grupie najmłodszej lub gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat,nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 4. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu
 5. Obowiązek o którym mowa w pkt. 4 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 6 lat.
  W przypadku dzieci o których mowa w pkt.3 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 6. O realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły właściwej dla zameldowania dziecka.
 7. Dzieci, którym na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną odroczono realizacją obowiązku szkolnego,mogą uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 8 lat.
 8. Decyzję o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie w którym dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

§ 28

W przedszkolu dziecko ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 2. Korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego za zgodą rodziców.

 3. Ukierunkowanego rozwoju zdolności i zainteresowań.

 4. Zorganizowanej nauki katechezy na wniosek rodziców, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.

 5. Niestosowanie żadnych zabiegów lub badań lekarskich bez zgody rodziców. /W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby u dziecka np. temperatura, ostry ból. omdlenia itp., nauczyciel powiadamia rodziców celem wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola/.

 6. Rozwijania swoich zainteresowań i zdolności

X   WAKACJE

§ 29

 1. Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

 2. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego do końca stycznia ( w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców)

 3. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.

 4. Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego przedszkola.

Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor, w miarę posiadania wolnych miejsc.

XI   SPRAWY RÓŻNE, DIETY, CHOROBY PRZEWLEKŁE

§ 30

 1. Dziecko ,które przyjmowane jest po raz pierwszy do przedszkola powinno mieć opanowane podstawowe czynności samoobsługowe w zakresie toalety i spożywania posiłków.
 2. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie dziecka.
 3. Rodzic ma obowiązek informowania dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka
 4. Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki medycznej pielęgniarskiej np. w zakresie ustalania poziomu cukru, podawania insuliny, cewnikowanie, specjalne inhalacje, podawanie lekarstw itp.)
 5. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z dietą ogólną przedszkolną, dietą wykluczającą niektóre produkty, dietą wykluczającą podstawowe alergeny
 6. Wniosek o przygotowywanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienia innymi rodzic składa do dyrektora przedszkola.
 7. Do wniosku rodzic dołącza zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zastosowaniaeliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia.
 8. Ostateczną decyzje podejmuje dyrektor przedszkola po konsultacji z intendentem.

XII   SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY

§ 31

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

  1. Zaleganie rodziców z odpłatnością za Przedszkole, powyżej 2 okresów płatności.

  2. Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni.

  3. Powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców ( prawnych opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu ( godziny przyprowadzania i odbierania dziecka).

  4. Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych.

  5. Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:

   • indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych

   • konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

   • konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

   • rozmowy z dyrektorem,

  6. Rodzice w sytuacji określonej w pkt. e nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka.

 2. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach , o których mówi pkt 1 dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:

  1. upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora;

  2. wysłanie do rodziców lub doręczenie za potwierdzeniem odbioru pisma informującego o naruszeniu zapisów Statutu;

  3. wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności;

  4. ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami;

  5. zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych ( np. MOPS, PPP…);

  6. przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów pkt. I i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;

  7. podjęcie uchwały przez Radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków

  8. rozwiązanie umowy o świadczeniu usług

 3. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej

 4. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

XIII   POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

§ 32

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:. dydaktyczno -wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.

§ 33

Przedszkole posługuje się pieczęciami według wzoru zawartego w załączniku do niniejszego Statutu.

§ 34

 1. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie 14 dni po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną, /Uchwała RP z dnia 24.03.2014r.
 2. Traci moc Statut z dnia 23.02.2010r.
 3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 07.04.2014r.