Oferta edukacyjna

Program Wychowania Przedszkolnego – wydawnictwo MAC autorstwa Wiesławy Żaby – Żabińskiej

Główny program w oparciu, o który realizowana jest podstawa programowa

Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej (MPPL)

Profilaktyka logopedyczna mieści się w obszarach działania logopedii wychowawczej jej celem jest świadome, systematyczne i zorganizowane stymulowanie procesem nabywania przez dziecko sprawności warunkujących prawidłowy przebieg kompetencji językowej i komunikacyjnej.

Najważniejsze założenia programu to:

 • Kształtowanie prawidłowej mowy dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia
 • Objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka
 • Współpraca ze specjalistami: audiolog, stomatolog, psycholog
 • Współpraca nauczycieli, logopedy, rodziców i specjalistów w zakresie ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na dziecko
 • Zintegrowanie działań w celu sprawnego i poprawnego pod wzgledem artykulacyjnym, gramatycznym i leksykalnym komunikowaniu się dzieci z rówieśnikami i dorosłymi, w tym komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.

Program „Bezpieczny Przedszkolak”

Celem programu jest:
Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, podejmowania właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, przygotowanie do samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu.

 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w domu, przedszkolu, na placu zabaw …
 • Poznanie zawodu policjanta, strażaka, strażnika miejskiego, celnika, ratownika WOPR-u, leśnika (podczas zajęć edukacyjnych z przedstawicielami tych zawodów).

Program „Promocja zdrowia”

Celem programu jest kształtowanie w świadomości dzieci, rodziców, personelu przedszkola potrzeby wdrażania i realizacji idei promocji zdrowia, szerzenie oświaty zdrowotnej.

W ramach programu organizujemy:

 • Spartakiadę przedszkolaka – impreza o zasięgu międzyprzedszkolnym
 • Festyny rodzinne
 • Konkursy
 • Spotkania ze specjalistami: ortopeda, stomatolog, audiolog …
 • Systematycznie pijemy świeże warzywno – owocowe soki
 • Bierzemy udział w proponowanych akcjach promujących zdrowy styl życia.

 

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy (KIK/34)

 pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie Żywienia i aktywności fizycznej”.

Program edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna”

Celem programu jest:
Zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami kulturowymi regionu dolnośląskiego (szczególnie miasta Wrocławia) i jego związku z kulturą narodową poprzez:

 • Ukazanie relacji łączących dziecko z jego miastem, regionem oraz krajem
 • Kultywowanie regionalnej tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym
 • Integrowanie różnych płaszczyzn kulturowych
 • Stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze własnego regionu.

Program adaptacji „Będę przedszkolakiem”

Celem programu są:

  • Spotkania adaptacyjne poprzedzające przyjęcie dziecka do przedszkola,
  • Przybliżenie dziecku nowego otoczenia (nowa sala, teren przedszkola)
  • Spotkania integracyjne na terenie przedszkola: dziecko-rodzic-nauczyciel-dyrektor
  • Zapoznanie z paniami, które będą się dzieckiem opiekować i uczyć je.

Metody wykorzystywane w codziennej pracy z dziećmi

   • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
   • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej
   • Metody aktywizujące
   • Pedagogika zabawy
   • Logorytmika
   • Zabawy Fundamentalne

Bierzemy udział w różnorodnych akcjach:

  1. Cały Wrocław Czyta …
  2. Mleczaki-Dzieciaki.
  3. 5 porcji warzyw, owoców i soków.
  4. Zbiórka kocy i żywności dla bezdomnych zwierząt ze schroniska.
  5. Zbiórka plastikowych nakrętek i kasztanów dla hospicjum.
  6. Zbiórka zużytych baterii.
  7. Rowerowy Maj.
  8. Mali Wspaniali.